Kullanıcı Sözleşmesi

  SÜRAL OTELCİLİK ve TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. olarak, gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

  Şirketimiz ile tüketici, abone, müşteri, tedarikçi, çalışan ve sair ilişkiler çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ ya uygun şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; başta SÜRAL Gurup Şirketleri, iş ortakları, bayileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Veri işleyen sıfatı ile şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya sms atabilir, telefon araması yapılabilir yahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.

  Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, tüketici ihtiyaçlarını anlamak, isteklerine daha hızlı cevap verebilmek ve tüketicilerimizle olan iletişimimizi geliştirerek daha iyi hizmet vermek, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da ilgili mevzuat kapsamında öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaçlar için depolanabilir, işlenebilir, paylaşılabilir.

  Bu hizmetler üçüncü kişilerden alınabilir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, sosyal medya hesaplarımız, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir, onaylarınız alınabilir. 6698 sayılı KVKK’ nın 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup (Bu Kanunun 8,9,11,13,14,15,16,17,18. Maddeleri bu tarihten 6 ay sonra), bu Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir:

  1. - Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. - Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. - Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. - Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. - Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. - Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  Bu kapsamda olası yazılı taleplerinizi Çakış Mah. Merkez Sok. No: 3/1 MANAVGAT/ ANTALYA adresine ıslak imzalı olarak veya info@suralsu.com.tr elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz.

  Kullanım Koşulları

  Sitemiz nezdinde bizlerle paylaşmakta olduğunuz kişisel verilerinizin; ilgili mevzuat kapsamında SÜRAL OTELCİLİK ve TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. tarafından işlenmesine, depolanmasına, diğer SÜRAL Topluluğu Şirketleri, iş ortakları, bayileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, işin ifası gereği ve/veya sizlere daha iyi hizmet verebilmek gayesiyle paylaşılması gerekecek yurtiçi-yurtdışındaki sair üçüncü kişiler ile paylaşılmasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatılmış olarak, açık şekilde muvafakat ettiğiniz kabul edilmektedir.

  SÜRAL OTELCİLİK ve TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. ve/veya SÜRAL GURUP Şirketleri ve/veya yetkilendirdiği iş ortakları bu bilgileri ayrıca, aşağıdaki ve benzeri amaçlar için yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanabilecektir:

  1. - Size basılı yayınlar / yazışmalar göndermek,
  2. - Size elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek,
  3. - Satın aldığınız malları ve/veya ödüllerinizi teslim etmek,
  4. - İşe alım süreçlerinde başvurularınızı değerlendirmek.

  Kişisel bilgilere sadece yetkili SÜRAL OTELCİLİK ve TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. ve/veya SÜRAL GURUP Şirket personeli ve bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş olan temsilcilerimiz ile tarafımızdan bu bilgilerin gizlilik kaydı ile paylaşıldığı ilgili iş ortaklarımız erişebilirler. SÜRAL OTELCİLİK ve TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. ve / veya SÜRAL GURUP Şirketleri, kişi kimliklerini açıklamadan, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) Web sitesini iyileştirmek ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak, tüketici profilini belirlemek amacıyla da kullanır. Müşterilerimizin Sitemize üyelik, ürün satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler 1. maddede belirtilenler dışında kalan diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

  SÜRAL OTELCİLİK ve TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. ve / veya SÜRAL GURUP Şirketleri, sitelerindeki bağlantılar aracılığıyla gideceğiniz diğer sitelerin, SÜRAL OTELCİLİK ve TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. ve / veya SÜRAL GURUP Şirketleri'nin Gizlilik İlkeleri'ne uyacağını garanti etmez bu nedenle kişisel olarak belirlenebilir herhangi bir bilgi vermeden önce, gittiğiniz sitelerin gizlilik yaklaşımlarını değerlendirmenizi öneririz.

  Sitemizin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan SÜRAL OTELCİLİK ve TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. ve/veya SÜRAL GURUP Şirketleri sorumlu değildir.

  Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda SÜRAL OTELCİLİK ve TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. ile anlaşmasına göre üçüncü şahıslara ait olanlar hariç) tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SÜRAL OTELCİLİK ve TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.' ye aittir.

  SÜRAL OTELCİLİK ve TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. Sitemizde yer alan her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve kullanma koşullarını önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Sitemizde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Sitemizin kullanımı ya da Sitemize giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. SÜRAL OTELCİLİK ve TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş., sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

  Ek bilgi almak istediğiniz konularda 0 850 755 07 07 numaralı SÜRAL SU Sipariş Hattı ve 0 242 764 54 14 numaralı SÜRAL SU Fabrika telefonlarımızdan veya info@suralsu.com.tr eposta adresinden SÜRAL OTELCİLİK ve TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. 'ye danışabilirsiniz.

  SÜRAL OTELCİLİK ve TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

  Size Özel Mobil Asistan!

  Süral Su mobil uygulaması sağlıklı yaşam için yanınızda!